About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: _thuug
Last Updated: 11/30/05 17:19
Viewed 14542 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 96.79%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9826)
Paskutinë Pereita Misija Heli Hell
Þaidimo laikas 67:48
Þaidime praëjusios dienos 343 dienos
Þaidimas iðsaugotas 687
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 48
Perdaþyti automobiliai 18
Gimnastikos salë aplankyta 56
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
142 ið 270 bandymø
52.59%
Perpurkðti grafitai 99 out of 100
99%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 103.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5920
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 90%
Seksualumas 66%
Raumenys 20%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 77%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 36
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 20
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 13.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 96.00%
Progresas su Katie 18.00%
Progresas su Millie 96.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 14
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 48
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1804
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $217.560,00
Mados biudþetas $113.040,00
Tatuiruoèiø biudþetas $4.269,00
Kirpyklø biudþetas $1.000,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $5.430,00
Maisto biudþetas $146,00
Visas apsipirkimo biudþetas $341.145,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $774.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $915.900,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $152.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $64.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 8
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.280,00
Didþiausias vagysèiø grobis $1.280,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15919 ið 30359
52.44%
Sunaudota sprogmenø (kg) 95
Tavo nuþudyti þmonës 3237
Kitø nuþudyti þmonës 464
Nuþudyti nusikaltëliai 92
Nuþudyti gaujø nariai 1728
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2859
Sunaikinti automobiliai/motociklai 791
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 156
Pridaryta þalos uþ $2.521.619,00
Perðautos padangos 175
Ðûviai á galvà 1104
Sukelti gaisrai 331
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 314
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 214
Paisekimas 52.59%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 266.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 18
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 576º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1250.56ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:25
Toliausiai ant priekinio rato 246.82ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 1:20
Toliausiai dviem ratais 231.69ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:37
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:37
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9732812.37ft
Pësèiomis nueita 929620.31ft
Plaukte nuplaukta 18502.85ft
Automobiliu nuvaþiuota 4152075.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 951890.50ft
Motociklu nuvaþiuota 2393605.25ft
Laivu nuplaukta 25085.83ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 232049.34ft
Lëktuvu nuskrista 854105.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 167813.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8063.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 23:07
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:52
Laikas su raketine kuprine 0:43
Skrydþiø laikas 1:38
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 132
Taksi uþdirbti pinigai $7.283,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $14.705,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $7.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 20
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 38
BMX geriausias laikas 1:41
NRG-500 geriausias laikas 2:24
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:20
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 6:02
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:48
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:57
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:36
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:15
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:29
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:15
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:00
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:40
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:12
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:43
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:04
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:15
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:20
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:23
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:34
Geriausias laikas - World War Aces 1:55
Geriausias laikas - Barnstorming 4:49
Geriausias laikas - Military Service 4:27
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:53
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:21
Geriausias laikas - Heli Hell 5:49

Get Stats Like These!