About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: _thuug
Last Updated: 11/30/05 17:19
Viewed 14540 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 96.79%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9826)
Ostatnia Wykonana Misja Heli Hell
Czas grania 67:48
Miniête dni w grze 343 dni
Iloœæ zapisañ gry 687
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 48
Przemalowania samochodów 18
Iloœæ odwiedzin na si³owni 56
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
142 po 270 próbach
52.59%
Zamalowane tagi 99 out of 100
99%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 103.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5920
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 90%
Seksapil 66%
Musku³y 20%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 77%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 36
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 20
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 13.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 96.00%
Postêp z Katie 18.00%
Postêp z Millie 96.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 14
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 48
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1804
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $217 560,00
Kasa wydana na modê $113 040,00
Kasa wydana na tatua¿e $4 269,00
Kasa wydana na fryzjera $1 000,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $5 430,00
Kasa wydana na jedzenie $146,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $341 145,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $774 000,00
Kasa wygrana w kasynach $915 900,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $152 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $64 000,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 8
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 280,00
Najwiêkszy ³up $1 280,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15919 z 30359
52.44%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 95
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3237
Ludzie zniszczeni przez innych 464
Zniszczeni kryminaliœci 92
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1728
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2859
Zniszczone pojazdy ziemne 791
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 156
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 521 619,00
Liczba przebitych kó³ 175
Liczba strza³ów w g³owê 1104
Wywo³ane po¿ary 331
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 314
Liczba straconych gwiazdek 214
EfektywnoϾ 52.59%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 266.67ft
Najwy¿szy skok 18
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 576º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1250.56ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:25
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 246.82ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 1:20
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 231.69ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:37
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:37
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9732812.37ft
Dystans pokonany na nogach 929620.31ft
Dystans pokonany wp³aw 18502.85ft
Dystans pokonany samochodem 4152075.75ft
Dystans pokonany rowerem 951890.50ft
Dystans pokonany motocyklem 2393605.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 25085.83ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 232049.34ft
Dystans pokonany samolotem 854105.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 167813.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8063.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 23:07
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:52
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:43
Czas lotu 1:38
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 132
Kasa zarobiona w taksówce $7 283,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 6
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $14 705,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $7 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 20
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 38
BMX Najlepszy czas 1:41
NRG-500 Najlepszy czas 2:24
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:20
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 6:02
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:48
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:57
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:36
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:15
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:12
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:15
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:40
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:12
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:43
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:04
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:15
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:20
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:23
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:34
Najlepszy czas w World War Aces 1:55
Najlepszy czas w Barnstorming 4:49
Najlepszy czas w Military Service 4:27
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:53
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:21
Najlepszy czas w Heli Hell 5:49

Get Stats Like These!