About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: chorijan
Last Updated: 09/12/05 10:01
Viewed 40838 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 95.19%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8058)
Paskutinë Pereita Misija Chopper Checkpoint
Þaidimo laikas 66:00
Þaidime praëjusios dienos 258 dienos
Þaidimas iðsaugotas 377
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 19
Perdaþyti automobiliai 68
Gimnastikos salë aplankyta 24
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
139 ið 251 bandymø
55.38%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 19 out of 50
38%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4610
Þaidëjo statistikos
Storumas 22%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 46%
Raumenys 93%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 48
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 25
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 19.00%
Progresas su Katie 63.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 5
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 40
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1263
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $30.500,00
Mados biudþetas $52.540,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.925,00
Kirpyklø biudþetas $480,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $160,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $107.892,00
Maisto biudþetas $58,00
Visas apsipirkimo biudþetas $190.445,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.300,00
Nuosavybës biudþetas $899.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $200,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $200,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200,00
Apiplëðtø namø skaièius 13
Parduota pavogtø dalykø 34
Vagystëmis uþdirbti pinigai $11.600,00
Didþiausias vagysèiø grobis $6.480,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18627 ið 18626
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 120
Tavo nuþudyti þmonës 3747
Kitø nuþudyti þmonës 467
Nuþudyti nusikaltëliai 155
Nuþudyti gaujø nariai 1204
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2662
Sunaikinti automobiliai/motociklai 406
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 98
Pridaryta þalos uþ $1.567.008,00
Perðautos padangos 188
Ðûviai á galvà 912
Sukelti gaisrai 424
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 204
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 164
Paisekimas 55.38%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 3616.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 19
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 580º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 246.66ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:38
Toliausiai dviem ratais 84.52ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:41
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:41
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9494391.69ft
Pësèiomis nueita 521987.19ft
Plaukte nuplaukta 18890.52ft
Automobiliu nuvaþiuota 4783869.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 127508.85ft
Motociklu nuvaþiuota 2868100.25ft
Laivu nuplaukta 28774.84ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 161395.13ft
Lëktuvu nuskrista 754468.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 229396.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 33:37
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 1:09
Skrydþiø laikas 1:23
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 15
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 120
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 155
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $10.452,00
Nuveþti keleiviai 51
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $33.500,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 26:19
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 92
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 48
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 8:41
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:28
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:36
Geriausias rato laikas - dirt track 0:51
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:59
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:46
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:43
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:16
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:38
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:31
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:08
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:03
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:26
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:33
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:39
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:10
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:21
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:26
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:22
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 8:12
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 8:15
Geriausias laikas - Heli Hell 10:02

Get Stats Like These!