About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: chorijan
Last Updated: 09/12/05 10:01
Viewed 41742 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 95.19%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8058)
Ostatnia Wykonana Misja Chopper Checkpoint
Czas grania 66:00
Miniête dni w grze 258 dni
Iloœæ zapisañ gry 377
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 19
Przemalowania samochodów 68
Iloœæ odwiedzin na si³owni 24
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
139 po 251 próbach
55.38%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 19 out of 50
38%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4610
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 22%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 46%
Musku³y 93%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 48
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 25
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 19.00%
Postêp z Katie 63.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 5
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 40
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1263
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $30 500,00
Kasa wydana na modê $52 540,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 925,00
Kasa wydana na fryzjera $480,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $160,00
Kasa wydana na tuning aut $107 892,00
Kasa wydana na jedzenie $58,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $190 445,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $899 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $200,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $200,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200,00
Iloœc zrabowanych domów 13
Liczba sprzedanych ³upów 34
Kasa zarobiona na w³amaniach $11 600,00
Najwiêkszy ³up $6 480,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18627 z 18626
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 120
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3747
Ludzie zniszczeni przez innych 467
Zniszczeni kryminaliœci 155
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1204
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2662
Zniszczone pojazdy ziemne 406
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 98
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 567 008,00
Liczba przebitych kó³ 188
Liczba strza³ów w g³owê 912
Wywo³ane po¿ary 424
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 204
Liczba straconych gwiazdek 164
EfektywnoϾ 55.38%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 3616.67ft
Najwy¿szy skok 19
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 580º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 246.66ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:38
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 84.52ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:41
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:41
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9494391.69ft
Dystans pokonany na nogach 521987.19ft
Dystans pokonany wp³aw 18890.52ft
Dystans pokonany samochodem 4783869.50ft
Dystans pokonany rowerem 127508.85ft
Dystans pokonany motocyklem 2868100.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 28774.84ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 161395.13ft
Dystans pokonany samolotem 754468.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 229396.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 33:37
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:09
Czas lotu 1:23
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 15
Kryminaliœci zabici w Vigilante 120
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 155
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $10 452,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 500,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $8 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 26:19
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 92
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 48
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 8:41
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:28
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:36
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:51
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:59
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:46
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:43
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:16
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:38
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:31
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:08
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:03
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:26
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:33
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:39
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:10
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:21
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:22
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 8:12
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 8:15
Najlepszy czas w Heli Hell 10:02

Get Stats Like These!