About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: icey
Last Updated: 08/03/05 12:58
Viewed 47133 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 83.42%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9338)
Paskutinë Pereita Misija San Fierro Fastlane
Þaidimo laikas 61:02
Þaidime praëjusios dienos 230 dienos
Þaidimas iðsaugotas 207
Apsilankymai ligoninëje 51
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 78
Perdaþyti automobiliai 22
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 2
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
134 ið 234 bandymø
57.26%
Perpurkðti grafitai 18 out of 100
18%
Nuotraukos 1 out of 50
2%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 6 out of 50
12%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 8310
Þaidëjo statistikos
Storumas 54%
Iðtvermë 94%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 67%
Raumenys 84%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 80%
Loðimai 43%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 33
Tragiðkø pasimatymø skaièius 6
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 72.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 54.00%
Progresas su Katie 10.00%
Progresas su Millie 59.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 32
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 45.28%
Priklausanèios teritorijos 24
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 24
Verbuoti gaujos nariai 84
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 44
Viso nuþudyta gaujø nariø 107
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1255
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $140.720,00
Mados biudþetas $26.197,00
Tatuiruoèiø biudþetas $540,00
Kirpyklø biudþetas $1.810,00
Prostituèiø biudþetas $84,00
Striptizo klubø biudþetas $200,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $95.246,00
Maisto biudþetas $765,00
Visas apsipirkimo biudþetas $260.478,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.900,00
Nuosavybës biudþetas $542.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $462.969,00
Loðimuose laimëti pinigai $103.102,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $359.867,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $50.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $25.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
20178 ið 28151
71.68%
Sunaudota sprogmenø (kg) 87
Tavo nuþudyti þmonës 4430
Kitø nuþudyti þmonës 778
Nuþudyti nusikaltëliai 399
Nuþudyti gaujø nariai 1187
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3329
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1236
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 141
Pridaryta þalos uþ $4.682.686,00
Perðautos padangos 272
Ðûviai á galvà 1787
Sukelti gaisrai 450
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 615
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 328
Paisekimas 57.26%
Keliskart suimtas 7
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 33
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1317º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 958.37ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:26
Toliausiai ant priekinio rato 170.88ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 147.88ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:10
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:30
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7898934.36ft
Pësèiomis nueita 603313.31ft
Plaukte nuplaukta 16883.33ft
Automobiliu nuvaþiuota 4489503.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 170057.52ft
Motociklu nuvaþiuota 1375284.13ft
Laivu nuplaukta 105080.69ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 6266.29ft
Sraigtasparniu nuskrista 242106.84ft
Lëktuvu nuskrista 860478.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 11686.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 18273.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:57
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:20
Laikas su raketine kuprine 0:35
Skrydþiø laikas 1:45
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 20
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 302
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 134
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 6
Greitàja iðgelbëti þmonës 24
Taksi uþdirbti pinigai $803,00
Nuveþti keleiviai 8
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $20.655,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 3
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.400,00
Eksportuoti automobiliai 4 out of 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 20:14
Pristatyti siuntiniai 21
Padarytos nuotraukos 16
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:24
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:22
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:44
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:49
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:44
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:36
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:19
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:16
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:01
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:51
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:39
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:14
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:07
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:05
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:14
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:02
Geriausias laikas - World War Aces 2:02
Geriausias laikas - Barnstorming 5:04
Geriausias laikas - Military Service 4:25
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:52
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:06
Geriausias laikas - Heli Hell 6:50

Get Stats Like These!