About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: icey
Last Updated: 08/03/05 12:58
Viewed 47139 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 83.42%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9338)
Ostatnia Wykonana Misja San Fierro Fastlane
Czas grania 61:02
Miniête dni w grze 230 dni
Iloœæ zapisañ gry 207
Liczba odwiedzin w szpitalu 51
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 78
Przemalowania samochodów 22
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 2
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
134 po 234 próbach
57.26%
Zamalowane tagi 18 out of 100
18%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 6 out of 50
12%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 8310
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 54%
Wytrzyma³oœæ 94%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 67%
Musku³y 84%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 80%
Hazard 43%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 33
Liczba spieprzonych randek 6
Liczba numerków z dziewczynami 13
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 72.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 54.00%
Postêp z Katie 10.00%
Postêp z Millie 59.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 32
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 45.28%
Utrzymane terytoria 24
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 24
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 84
Zabici zrekrutowani 44
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 107
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1255
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $140 720,00
Kasa wydana na modê $26 197,00
Kasa wydana na tatua¿e $540,00
Kasa wydana na fryzjera $1 810,00
Kasa wydana na dziwki $84,00
Kasa wydana na klub striptizerski $200,00
Kasa wydana na tuning aut $95 246,00
Kasa wydana na jedzenie $765,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $260 478,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $542 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $462 969,00
Kasa wygrana w kasynach $103 102,00
Kasa przegrana w kasynach $359 867,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $50 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $25 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
20178 z 28151
71.68%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 87
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4430
Ludzie zniszczeni przez innych 778
Zniszczeni kryminaliœci 399
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1187
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3329
Zniszczone pojazdy ziemne 1236
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 141
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 682 686,00
Liczba przebitych kó³ 272
Liczba strza³ów w g³owê 1787
Wywo³ane po¿ary 450
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 615
Liczba straconych gwiazdek 328
EfektywnoϾ 57.26%
Razy z³apany 7
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 33
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1317º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 958.37ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:26
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 170.88ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 147.88ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:10
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:30
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7898934.36ft
Dystans pokonany na nogach 603313.31ft
Dystans pokonany wp³aw 16883.33ft
Dystans pokonany samochodem 4489503.50ft
Dystans pokonany rowerem 170057.52ft
Dystans pokonany motocyklem 1375284.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 105080.69ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 6266.29ft
Dystans pokonany helikopterem 242106.84ft
Dystans pokonany samolotem 860478.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 11686.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 18273.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:57
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:20
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:35
Czas lotu 1:45
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 20
Kryminaliœci zabici w Vigilante 302
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 134
Najwy¿szy poziom jako medyk 6
Ludzie uratowani w misji medyka 24
Kasa zarobiona w taksówce $803,00
Podwiezieni pasa¿erowie 8
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $20 655,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $11 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 4 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:14
Dostarczone paczki 21
Pstrykniête zdjêcia 16
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:24
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:22
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:44
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:49
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:44
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:36
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:19
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:16
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:01
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:51
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:39
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:14
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:07
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:05
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:14
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:02
Najlepszy czas w World War Aces 2:02
Najlepszy czas w Barnstorming 5:04
Najlepszy czas w Military Service 4:25
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:52
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:06
Najlepszy czas w Heli Hell 6:50

Get Stats Like These!