About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: mokke
Last Updated: 07/18/05 20:08
Viewed 51177 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 69.52%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6903)
Paskutinë Pereita Misija Cop Wheels
Þaidimo laikas 47:02
Þaidime praëjusios dienos 204 dienos
Þaidimas iðsaugotas 338
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë $10000.00
Suvalgyti patiekalai 40
Perdaþyti automobiliai 27
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
107 ið 186 bandymø
57.53%
Perpurkðti grafitai 100 von 100
100%
Nuotraukos 0 von 50
0%
Surinktos pasagos 2 von 50
4%
Surinktos kriauklës 3 von 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0.10m
paskutinis ðokiø rezultatas 3020
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 23%
Raumenys 95%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 57%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $10000.00
Lakûnø reitingas Leutnant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 24.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 18.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 26
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 47.17%
Priklausanèios teritorijos 25
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 25
Verbuoti gaujos nariai 49
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 15
Viso nuþudyta gaujø nariø 39
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 840
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $232.980,00
Mados biudþetas $21.528,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $560,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $20,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $21.455,00
Maisto biudþetas $251,00
Visas apsipirkimo biudþetas $275.524,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.100,00
Nuosavybës biudþetas $498.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $133.140,00
Loðimuose laimëti pinigai $280.280,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $110.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16230 ið 28091
57.78%
Sunaudota sprogmenø (kg) 158
Tavo nuþudyti þmonës 2389
Kitø nuþudyti þmonës 422
Nuþudyti nusikaltëliai 18
Nuþudyti gaujø nariai 806
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2081
Sunaikinti automobiliai/motociklai 676
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 116
Pridaryta þalos uþ $2.223.096,00
Perðautos padangos 148
Ðûviai á galvà 812
Sukelti gaisrai 452
Policija
policijos kyðiai 13
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1072
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 868
Paisekimas 57.53%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 878.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 20
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 775º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 von 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 von 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 288.41m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:31
Toliausiai ant priekinio rato 61.61m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 23.42m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:48
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:48
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1948499.42m
Pësèiomis nueita 192729.83m
Plaukte nuplaukta 3959.95m
Automobiliu nuvaþiuota 848995.25m
Dviraèiu nuvaþiuota 140599.94m
Motociklu nuvaþiuota 510267.16m
Laivu nuplaukta 11923.88m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 21908.14m
Lëktuvu nuskrista 209210.27m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 8905.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:53
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:01
Laikas su raketine kuprine 0:07
Skrydþiø laikas 0:07
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.775,00
Sàvadavimo lygis 2
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $1.800,00
Eksportuoti automobiliai 18 von 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 7
Padarytos nuotraukos 78
Pereiti tiro lygiai 9 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:31
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:39
Aukðèiausia vieta - Little Loop 4
Geriausias laikas - Little Loop 0:59
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:25
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 6
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:27
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 4
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:49
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 6
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:12
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:26
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:31
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:32
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:40
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!