About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: mokke
Last Updated: 07/18/05 20:08
Viewed 50145 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 69.52%
Ranking kryminalny Shooter (6903)
Ostatnia Wykonana Misja Cop Wheels
Czas grania 47:02
Miniête dni w grze 204 dni
Iloœæ zapisañ gry 338
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 1
Szczêœcie $10000.00
Liczba zjedzonych posi³ków 40
Przemalowania samochodów 27
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
107 po 186 próbach
57.53%
Zamalowane tagi 100 von 100
100%
Zrobione zdjêcia 0 von 50
0%
Zebrane podkowy 2 von 50
4%
Zebrane ostrygi 3 von 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0.10m
Ostatni wynik w tañczeniu 3020
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 23%
Musku³y 95%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 57%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $10000.00
Ranga pilota Leutnant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 24.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 18.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Schlecht
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 26
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 47.17%
Utrzymane terytoria 25
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 25
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 49
Zabici zrekrutowani 15
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 39
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 840
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $232 980,00
Kasa wydana na modê $21 528,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $560,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $20,00
Kasa wydana na tuning aut $21 455,00
Kasa wydana na jedzenie $251,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $275 524,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $498 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $133 140,00
Kasa wygrana w kasynach $280 280,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $110 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16230 z 28091
57.78%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 158
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2389
Ludzie zniszczeni przez innych 422
Zniszczeni kryminaliœci 18
Zniszczeni cz³onkowie gangów 806
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2081
Zniszczone pojazdy ziemne 676
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 116
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 223 096,00
Liczba przebitych kó³ 148
Liczba strza³ów w g³owê 812
Wywo³ane po¿ary 452
Policja
Iloœæ ³apówek 13
Liczba zdobytych gwiazdek 1072
Liczba straconych gwiazdek 868
EfektywnoϾ 57.53%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 878.00m
Najwy¿szy skok 20
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 775º
Unikalne skoki znalezione 12 von 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 7 von 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 288.41m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:31
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 61.61m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 23.42m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:48
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:48
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1948499.42m
Dystans pokonany na nogach 192729.83m
Dystans pokonany wp³aw 3959.95m
Dystans pokonany samochodem 848995.25m
Dystans pokonany rowerem 140599.94m
Dystans pokonany motocyklem 510267.16m
Dystans pokonany ³odzi¹ 11923.88m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 21908.14m
Dystans pokonany samolotem 209210.27m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 8905.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:53
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:01
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:07
Czas lotu 0:07
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 775,00
Poziom alfonsa 2
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $1 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 18 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 7
Pstrykniête zdjêcia 78
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:31
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:39
Najlepsza pozycja w Little Loop 4
Najlepszy czas w Little Loop 0:59
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:25
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 6
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:27
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 4
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:49
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 6
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:12
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:26
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:31
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:32
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:40
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!