About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: pucas
Last Updated: 10/06/05 16:49
Viewed 42045 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 69.52%
Ranking kryminalny Shooter (7120)
Ostatnia Wykonana Misja Puncture Wounds
Czas grania 44:04
Miniête dni w grze 190 dni
Iloœæ zapisañ gry 271
Liczba odwiedzin w szpitalu 17
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 7
Przemalowania samochodów 14
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
101 po 144 próbach
70.14%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 20lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3470
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 94%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 35%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 34%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 43%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 19.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 47
Zabici zrekrutowani 19
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 66
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1853
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $390 540,00
Kasa wydana na modê $31 485,00
Kasa wydana na tatua¿e $805,00
Kasa wydana na fryzjera $960,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $18 702,00
Kasa wydana na jedzenie $21,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $440 863,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $804 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 350 582,00
Kasa wygrana w kasynach $1 680 225,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $400 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13919 z 28752
48.41%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 390
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3425
Ludzie zniszczeni przez innych 452
Zniszczeni kryminaliœci 17
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1795
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2786
Zniszczone pojazdy ziemne 572
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 033 387,00
Liczba przebitych kó³ 173
Liczba strza³ów w g³owê 1055
Wywo³ane po¿ary 744
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 340
Liczba straconych gwiazdek 250
EfektywnoϾ 70.14%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 220.00ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 295º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.12ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 107.82ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 218.70ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:28
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:28
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5239522.71ft
Dystans pokonany na nogach 657509.88ft
Dystans pokonany wp³aw 16371.02ft
Dystans pokonany samochodem 2915161.75ft
Dystans pokonany rowerem 41142.08ft
Dystans pokonany motocyklem 655848.19ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 45714.42ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 75206.91ft
Dystans pokonany samolotem 743105.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 67433.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 22030.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:51
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:15
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 1:15
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 1
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 21
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:52
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:52
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:21
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!