About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: vifor
Last Updated: 02/21/06 22:12
Viewed 29276 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hawg (32650)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 102:52
Þaidime praëjusios dienos 325 dienos
Þaidimas iðsaugotas 234
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 233
Perdaþyti automobiliai 76
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 187 bandymø
78.07%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 158.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3160
Þaidëjo statistikos
Storumas 12%
Iðtvermë 100%
Pagarba 99%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 38%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 28
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 17
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 36.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 24.00%
Progresas su Katie 61.00%
Progresas su Millie 28.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 21
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 121
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1867
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $488.160,00
Mados biudþetas $6.724,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.258,00
Kirpyklø biudþetas $2.730,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $40,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $23.650,00
Maisto biudþetas $1.832,00
Visas apsipirkimo biudþetas $522.704,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $294.366.592,00
Loðimuose laimëti pinigai $295.184.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $38.280.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $3.030.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 37
Parduota pavogtø dalykø 79
Vagystëmis uþdirbti pinigai $25.940,00
Didþiausias vagysèiø grobis $18.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
31329 ið 39448
79.42%
Sunaudota sprogmenø (kg) 149
Tavo nuþudyti þmonës 3730
Kitø nuþudyti þmonës 901
Nuþudyti nusikaltëliai 149
Nuþudyti gaujø nariai 1826
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3042
Sunaikinti automobiliai/motociklai 830
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 132
Pridaryta þalos uþ $3.979.492,00
Perðautos padangos 344
Ðûviai á galvà 565
Sukelti gaisrai 1559
Policija
policijos kyðiai 21
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 666
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 545
Paisekimas 78.07%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1065º
Rasti unikalûs ðuoliai 69 out of 70
98.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 63 out of 70
90%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 479.35ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 373.93ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 748795136.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:03
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:35
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 16593076.89ft
Pësèiomis nueita 1102228.13ft
Plaukte nuplaukta 69815.49ft
Automobiliu nuvaþiuota 8285222.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 366006.25ft
Motociklu nuvaþiuota 4463470.50ft
Laivu nuplaukta 114881.95ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 803.93ft
Sraigtasparniu nuskrista 337724.84ft
Lëktuvu nuskrista 1795056.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 53400.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4466.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:59
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:19
Laikas su raketine kuprine 1:18
Skrydþiø laikas 3:06
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 114
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $16.875,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.910,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $14.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 20:02
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 153
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 34
BMX geriausias laikas 2:45
NRG-500 geriausias laikas 2:56
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:21
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:46
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:13
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:45
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:39
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:36
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:28
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:10
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:08
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:56
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:42
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:16
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 1:55
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:32
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:27
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 4:57
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:58
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:00
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:12
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 1:57
Geriausias laikas - World War Aces 1:51
Geriausias laikas - Barnstorming 4:46
Geriausias laikas - Military Service 3:56
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:58
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:15
Geriausias laikas - Heli Hell 7:36

Get Stats Like These!