About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: vifor
Last Updated: 02/21/06 22:12
Viewed 29278 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hawg (32650)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 102:52
Miniête dni w grze 325 dni
Iloœæ zapisañ gry 234
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 233
Przemalowania samochodów 76
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 187 próbach
78.07%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 158.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3160
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 12%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 99%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 38%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 28
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 17
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 36.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 24.00%
Postêp z Katie 61.00%
Postêp z Millie 28.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 21
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 121
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1867
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $488 160,00
Kasa wydana na modê $6 724,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 258,00
Kasa wydana na fryzjera $2 730,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $40,00
Kasa wydana na tuning aut $23 650,00
Kasa wydana na jedzenie $1 832,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $522 704,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $294 366 592,00
Kasa wygrana w kasynach $295 184 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $38 280 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $3 030 000,00
Iloœc zrabowanych domów 37
Liczba sprzedanych ³upów 79
Kasa zarobiona na w³amaniach $25 940,00
Najwiêkszy ³up $18 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
31329 z 39448
79.42%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 149
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3730
Ludzie zniszczeni przez innych 901
Zniszczeni kryminaliœci 149
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1826
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3042
Zniszczone pojazdy ziemne 830
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 132
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 979 492,00
Liczba przebitych kó³ 344
Liczba strza³ów w g³owê 565
Wywo³ane po¿ary 1559
Policja
Iloœæ ³apówek 21
Liczba zdobytych gwiazdek 666
Liczba straconych gwiazdek 545
EfektywnoϾ 78.07%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1065º
Unikalne skoki znalezione 69 out of 70
98.57%
Unikalne skoki wykonane 63 out of 70
90%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 479.35ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 373.93ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 748795136.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:03
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:35
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 16593076.89ft
Dystans pokonany na nogach 1102228.13ft
Dystans pokonany wp³aw 69815.49ft
Dystans pokonany samochodem 8285222.50ft
Dystans pokonany rowerem 366006.25ft
Dystans pokonany motocyklem 4463470.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 114881.95ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 803.93ft
Dystans pokonany helikopterem 337724.84ft
Dystans pokonany samolotem 1795056.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 53400.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4466.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:59
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:19
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:18
Czas lotu 3:06
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 114
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $16 875,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 910,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $14 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:02
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 153
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 34
BMX Najlepszy czas 2:45
NRG-500 Najlepszy czas 2:56
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:21
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:46
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:13
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:45
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:39
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:36
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:28
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:10
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:08
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:56
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:42
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:16
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 1:55
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:32
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:27
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 4:57
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:58
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:00
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:12
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 1:57
Najlepszy czas w World War Aces 1:51
Najlepszy czas w Barnstorming 4:46
Najlepszy czas w Military Service 3:56
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:58
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:15
Najlepszy czas w Heli Hell 7:36

Get Stats Like These!