About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: y23b6
Last Updated: 06/22/05 12:43
Viewed 12844 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 40.11%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6513)
Paskutinë Pereita Misija Verdant Meadows
Þaidimo laikas 31:46
Þaidime praëjusios dienos 107 dienos
Þaidimas iðsaugotas 104
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 44
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 97
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
63 ið 140 bandymø
45%
Perpurkðti grafitai 38 out of 100
38%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2690
Þaidëjo statistikos
Storumas 20%
Iðtvermë 81%
Pagarba 40%
Plauèiø talpa 70%
Seksualumas 18%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 58%
Skraidymo gabumai 17%
Motociklø vairavimo gabumai 58%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Aircraftman
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 13.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 4
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 6
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 230
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $14.000,00
Mados biudþetas $1.800,00
Tatuiruoèiø biudþetas $170,00
Kirpyklø biudþetas $1.050,00
Prostituèiø biudþetas $100,00
Striptizo klubø biudþetas $140,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $74.000,00
Maisto biudþetas $341,00
Visas apsipirkimo biudþetas $88.061,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $300,00
Nuosavybës biudþetas $400.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $440,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $250,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4579 ið 10783
42.46%
Sunaudota sprogmenø (kg) 125
Tavo nuþudyti þmonës 992
Kitø nuþudyti þmonës 203
Nuþudyti nusikaltëliai 18
Nuþudyti gaujø nariai 186
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 793
Sunaikinti automobiliai/motociklai 173
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 96
Pridaryta þalos uþ $1.233.829,00
Perðautos padangos 87
Ðûviai á galvà 196
Sukelti gaisrai 332
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 16121
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 61
Paisekimas 45%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 163.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 336º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 137.14ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 28.42ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:35
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:35
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3170317.94ft
Pësèiomis nueita 212057.56ft
Plaukte nuplaukta 11008.44ft
Automobiliu nuvaþiuota 2085836.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 64457.44ft
Motociklu nuvaþiuota 624974.44ft
Laivu nuplaukta 32468.24ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 15668.61ft
Lëktuvu nuskrista 90006.96ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 33840.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:40
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:17
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 0:12
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 191
Taksi uþdirbti pinigai $248,00
Nuveþti keleiviai 8
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 5
Sàvadautos merginos 11
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.400,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 20
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:29
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:37
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!