About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yablo
Last Updated: 07/17/05 18:28
Viewed 13072 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 77.54%
Nusikaltëlio reitingas Soldier (20906)
Paskutinë Pereita Misija Puncture Wounds
Þaidimo laikas 70:37
Þaidime praëjusios dienos 295 dienos
Þaidimas iðsaugotas 316
Apsilankymai ligoninëje 73
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 860
Suvalgyti patiekalai 93
Perdaþyti automobiliai 63
Gimnastikos salë aplankyta 18
Sukèiauta 717
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
107 ið 218 bandymø
49.08%
Perpurkðti grafitai 97 out of 100
97%
Nuotraukos 47 out of 50
94%
Surinktos pasagos 43 out of 50
86%
Surinktos kriauklës 7 out of 50
14%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5480
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 58%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 50%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 38
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 20
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 94.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 29.00%
Progresas su Katie 35.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 60
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 408
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 163
Viso nuþudyta gaujø nariø 217
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2273
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $924.280,00
Mados biudþetas $8.452,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.305,00
Kirpyklø biudþetas $2.100,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $80.849,00
Maisto biudþetas $883,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.013.319,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $17.347.526,00
Loðimuose laimëti pinigai $16.636.914,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $710.612,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $6.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
20620 ið 37685
54.72%
Sunaudota sprogmenø (kg) 324
Tavo nuþudyti þmonës 4911
Kitø nuþudyti þmonës 1061
Nuþudyti nusikaltëliai 54
Nuþudyti gaujø nariai 2130
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 6
Viso teisëtø nuþudymø 3675
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1022
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 315
Pridaryta þalos uþ $4.967.916,00
Perðautos padangos 386
Ðûviai á galvà 1694
Sukelti gaisrai 1064
Policija
policijos kyðiai 16
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 862
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 438
Paisekimas 49.08%
Keliskart suimtas 9
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1413.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 121
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 3733º
Rasti unikalûs ðuoliai 18 out of 70
25.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 13 out of 70
18.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 700.79ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:13
Toliausiai ant priekinio rato 354.09ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 932.35ft
Ilgiausiai dviem ratais 2:36
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:32
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:32
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 10016348.66ft
Pësèiomis nueita 941064.38ft
Plaukte nuplaukta 12059.05ft
Automobiliu nuvaþiuota 3810394.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 110764.89ft
Motociklu nuvaþiuota 2340724.75ft
Laivu nuplaukta 72287.08ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1827.59ft
Sraigtasparniu nuskrista 137252.59ft
Lëktuvu nuskrista 2500721.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 44723.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 44530.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:19
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 11:21
Laikas su raketine kuprine 2:59
Skrydþiø laikas 3:20
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $2.093,00
Nuveþti keleiviai 14
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $4.290,00
Sàvadavimo lygis 2
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $900,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 5
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 7
Padarytos nuotraukos 102
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0:56
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:03
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:19
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:37
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:16
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 6
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:59
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!