About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yablo
Last Updated: 07/17/05 18:28
Viewed 13092 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 77.54%
Ranking kryminalny Soldier (20906)
Ostatnia Wykonana Misja Puncture Wounds
Czas grania 70:37
Miniête dni w grze 295 dni
Iloœæ zapisañ gry 316
Liczba odwiedzin w szpitalu 73
Razy utopiony 1
Szczêœcie 860
Liczba zjedzonych posi³ków 93
Przemalowania samochodów 63
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 717
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
107 po 218 próbach
49.08%
Zamalowane tagi 97 out of 100
97%
Zrobione zdjêcia 47 out of 50
94%
Zebrane podkowy 43 out of 50
86%
Zebrane ostrygi 7 out of 50
14%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5480
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 58%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 100%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 38
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 20
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 94.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 29.00%
Postêp z Katie 35.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 60
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 408
Zabici zrekrutowani 163
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 217
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2273
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $924 280,00
Kasa wydana na modê $8 452,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 305,00
Kasa wydana na fryzjera $2 100,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $80 849,00
Kasa wydana na jedzenie $883,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 013 319,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $17 347 526,00
Kasa wygrana w kasynach $16 636 914,00
Kasa przegrana w kasynach $710 612,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $6 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
20620 z 37685
54.72%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 324
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4911
Ludzie zniszczeni przez innych 1061
Zniszczeni kryminaliœci 54
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2130
Zabicia od ostatniego zapisania gry 6
Zanotowane zabójstwa 3675
Zniszczone pojazdy ziemne 1022
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 315
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 967 916,00
Liczba przebitych kó³ 386
Liczba strza³ów w g³owê 1694
Wywo³ane po¿ary 1064
Policja
Iloœæ ³apówek 16
Liczba zdobytych gwiazdek 862
Liczba straconych gwiazdek 438
EfektywnoϾ 49.08%
Razy z³apany 9
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 1413.33ft
Najwy¿szy skok 121
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 3733º
Unikalne skoki znalezione 18 out of 70
25.71%
Unikalne skoki wykonane 13 out of 70
18.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 700.79ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:13
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 354.09ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 932.35ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 2:36
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:32
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:32
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10016348.66ft
Dystans pokonany na nogach 941064.38ft
Dystans pokonany wp³aw 12059.05ft
Dystans pokonany samochodem 3810394.00ft
Dystans pokonany rowerem 110764.89ft
Dystans pokonany motocyklem 2340724.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 72287.08ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1827.59ft
Dystans pokonany helikopterem 137252.59ft
Dystans pokonany samolotem 2500721.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 44723.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 44530.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:19
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 11:21
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:59
Czas lotu 3:20
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $2 093,00
Podwiezieni pasa¿erowie 14
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $4 290,00
Poziom alfonsa 2
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 5
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 7
Pstrykniête zdjêcia 102
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:56
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:03
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:37
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:16
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 6
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:59
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!