About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yadayada
Last Updated: 10/07/05 15:54
Viewed 12655 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 65.24%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8309)
Paskutinë Pereita Misija Puncture Wounds
Þaidimo laikas 28:00
Þaidime praëjusios dienos 135 dienos
Þaidimas iðsaugotas 267
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 6
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
105 ið 132 bandymø
79.55%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 96.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2500
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 58%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 30%
Raumenys 87%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 30%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 93%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 4.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 24
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 45.28%
Priklausanèios teritorijos 24
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 24
Verbuoti gaujos nariai 9
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 31
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 806
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $86.120,00
Mados biudþetas $33.330,00
Tatuiruoèiø biudþetas $100,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $40,00
Visas apsipirkimo biudþetas $120.240,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $344.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $389.682,00
Loðimuose laimëti pinigai $3.859.400,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $3.850.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16887 ið 32870
51.38%
Sunaudota sprogmenø (kg) 88
Tavo nuþudyti þmonës 3229
Kitø nuþudyti þmonës 292
Nuþudyti nusikaltëliai 366
Nuþudyti gaujø nariai 792
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2974
Sunaikinti automobiliai/motociklai 977
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 107
Pridaryta þalos uþ $4.870.138,00
Perðautos padangos 175
Ðûviai á galvà 511
Sukelti gaisrai 598
Policija
policijos kyðiai 11
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 380
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 149
Paisekimas 79.55%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 456.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 10
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 404º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 246.33ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 18.88ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:01
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:08
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3655222.96ft
Pësèiomis nueita 345612.72ft
Plaukte nuplaukta 8334.67ft
Automobiliu nuvaþiuota 1773722.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 22949.13ft
Motociklu nuvaþiuota 741498.50ft
Laivu nuplaukta 19524.30ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 135973.56ft
Lëktuvu nuskrista 557574.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 41846.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8186.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:34
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:36
Laikas su raketine kuprine 0:19
Skrydþiø laikas 1:04
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 30
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 294
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 10
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!