About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yadayada
Last Updated: 10/07/05 15:54
Viewed 12658 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.24%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8309)
Ostatnia Wykonana Misja Puncture Wounds
Czas grania 28:00
Miniête dni w grze 135 dni
Iloœæ zapisañ gry 267
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 6
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
105 po 132 próbach
79.55%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 96.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2500
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 58%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 30%
Musku³y 87%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 30%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 93%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 1%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 4.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 24
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 45.28%
Utrzymane terytoria 24
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 24
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 9
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 31
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 806
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $86 120,00
Kasa wydana na modê $33 330,00
Kasa wydana na tatua¿e $100,00
Kasa wydana na fryzjera $650,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $40,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $120 240,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $344 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $389 682,00
Kasa wygrana w kasynach $3 859 400,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $3 850 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16887 z 32870
51.38%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 88
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3229
Ludzie zniszczeni przez innych 292
Zniszczeni kryminaliœci 366
Zniszczeni cz³onkowie gangów 792
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2974
Zniszczone pojazdy ziemne 977
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 107
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 870 138,00
Liczba przebitych kó³ 175
Liczba strza³ów w g³owê 511
Wywo³ane po¿ary 598
Policja
Iloœæ ³apówek 11
Liczba zdobytych gwiazdek 380
Liczba straconych gwiazdek 149
EfektywnoϾ 79.55%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 456.67ft
Najwy¿szy skok 10
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 404º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 246.33ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 18.88ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:01
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:08
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3655222.96ft
Dystans pokonany na nogach 345612.72ft
Dystans pokonany wp³aw 8334.67ft
Dystans pokonany samochodem 1773722.00ft
Dystans pokonany rowerem 22949.13ft
Dystans pokonany motocyklem 741498.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 19524.30ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 135973.56ft
Dystans pokonany samolotem 557574.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 41846.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8186.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:34
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:36
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:19
Czas lotu 1:04
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 30
Kryminaliœci zabici w Vigilante 294
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 10
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!