About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yates
Last Updated: 06/24/05 18:08
Viewed 12714 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 67.91%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5880)
Paskutinë Pereita Misija San Fierro Hills
Þaidimo laikas 29:36
Þaidime praëjusios dienos 125 dienos
Þaidimas iðsaugotas 191
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 13
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
109 ið 139 bandymø
78.42%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5490
Þaidëjo statistikos
Storumas 10%
Iðtvermë 76%
Pagarba 97%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 42%
Raumenys 83%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 53%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 65%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 10.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 36.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 52
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 20
Viso nuþudyta gaujø nariø 38
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 666
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $132.800,00
Mados biudþetas $5.125,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.838,00
Kirpyklø biudþetas $1.595,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $35.000,00
Maisto biudþetas $96,00
Visas apsipirkimo biudþetas $173.554,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $532.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $761,00
Loðimuose laimëti pinigai $326,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $435,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $125,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $125,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10741 ið 21198
50.67%
Sunaudota sprogmenø (kg) 61
Tavo nuþudyti þmonës 1866
Kitø nuþudyti þmonës 337
Nuþudyti nusikaltëliai 11
Nuþudyti gaujø nariai 604
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1634
Sunaikinti automobiliai/motociklai 573
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 109
Pridaryta þalos uþ $1.855.011,00
Perðautos padangos 96
Ðûviai á galvà 775
Sukelti gaisrai 454
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 214
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 124
Paisekimas 78.42%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 180.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 360º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1039.60ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 226.46ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 108.44ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3751987.33ft
Pësèiomis nueita 370038.38ft
Plaukte nuplaukta 6267.52ft
Automobiliu nuvaþiuota 2119987.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 15387.55ft
Motociklu nuvaþiuota 661663.25ft
Laivu nuplaukta 22914.62ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 82584.23ft
Lëktuvu nuskrista 421604.78ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 21186.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 30353.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:56
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 12:31
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 0:49
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 11
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:02
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:27
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:55
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:13
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:36
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:29
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:09
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!