About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yaya
Last Updated: 07/16/05 17:35
Viewed 12613 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 98.93%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (12816)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 76:27
Þaidime praëjusios dienos 286 dienos
Þaidimas iðsaugotas 356
Apsilankymai ligoninëje 14
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 44
Perdaþyti automobiliai 43
Gimnastikos salë aplankyta 44
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
142 ið 262 bandymø
54.2%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3280
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 39%
Raumenys 91%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 28
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 20
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 94.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 43.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 126
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 69
Viso nuþudyta gaujø nariø 130
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2105
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.015.100,00
Mados biudþetas $44.947,00
Tatuiruoèiø biudþetas $90,00
Kirpyklø biudþetas $360,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $400,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $31.975,00
Maisto biudþetas $324,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.090.896,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $11.434.526,00
Loðimuose laimëti pinigai $25.497.462,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
17307 ið 29894
57.89%
Sunaudota sprogmenø (kg) 571
Tavo nuþudyti þmonës 4099
Kitø nuþudyti þmonës 726
Nuþudyti nusikaltëliai 111
Nuþudyti gaujø nariai 2011
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 16
Viso teisëtø nuþudymø 3494
Sunaikinti automobiliai/motociklai 675
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 153
Pridaryta þalos uþ $2.479.770,00
Perðautos padangos 221
Ðûviai á galvà 1052
Sukelti gaisrai 451
Policija
policijos kyðiai 13
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 611
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 419
Paisekimas 54.2%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6263.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 929º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1515.83ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:18
Toliausiai ant priekinio rato 260.85ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 201.55ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:26
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 11397003.72ft
Pësèiomis nueita 923216.63ft
Plaukte nuplaukta 23286.26ft
Automobiliu nuvaþiuota 5496736.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 289233.56ft
Motociklu nuvaþiuota 2908537.25ft
Laivu nuplaukta 132128.92ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 214.10ft
Sraigtasparniu nuskrista 126318.76ft
Lëktuvu nuskrista 1394072.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 100536.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2723.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:41
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:42
Laikas su raketine kuprine 1:16
Skrydþiø laikas 2:01
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 87
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $15.345,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 11
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $41.820,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $15.300,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 20:32
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 87
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 32
BMX geriausias laikas 1:46
NRG-500 geriausias laikas 2:51
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:20
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:30
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:53
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:39
Aukðèiausia vieta - Vinewood 3
Geriausias laikas - Vinewood 2:51
Aukðèiausia vieta - Freeway 2
Geriausias laikas - Freeway 2:39
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:31
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:05
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:04
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:24
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:59
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:28
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:03
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:14
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:18
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:13
Geriausias laikas - World War Aces 2:48
Geriausias laikas - Barnstorming 6:32
Geriausias laikas - Military Service 10:03
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:01
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:32
Geriausias laikas - Heli Hell 7:47

Get Stats Like These!