About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yaya
Last Updated: 07/16/05 17:35
Viewed 12635 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 98.93%
Ranking kryminalny Hoo-rider (12816)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 76:27
Miniête dni w grze 286 dni
Iloœæ zapisañ gry 356
Liczba odwiedzin w szpitalu 14
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 44
Przemalowania samochodów 43
Iloœæ odwiedzin na si³owni 44
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
142 po 262 próbach
54.2%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3280
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 39%
Musku³y 91%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 28
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 20
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 94.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 43.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 126
Zabici zrekrutowani 69
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 130
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2105
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 015 100,00
Kasa wydana na modê $44 947,00
Kasa wydana na tatua¿e $90,00
Kasa wydana na fryzjera $360,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $400,00
Kasa wydana na tuning aut $31 975,00
Kasa wydana na jedzenie $324,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 090 896,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $11 434 526,00
Kasa wygrana w kasynach $25 497 462,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
17307 z 29894
57.89%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 571
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4099
Ludzie zniszczeni przez innych 726
Zniszczeni kryminaliœci 111
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2011
Zabicia od ostatniego zapisania gry 16
Zanotowane zabójstwa 3494
Zniszczone pojazdy ziemne 675
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 153
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 479 770,00
Liczba przebitych kó³ 221
Liczba strza³ów w g³owê 1052
Wywo³ane po¿ary 451
Policja
Iloœæ ³apówek 13
Liczba zdobytych gwiazdek 611
Liczba straconych gwiazdek 419
EfektywnoϾ 54.2%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6263.33ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 929º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1515.83ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 260.85ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 201.55ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:26
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11397003.72ft
Dystans pokonany na nogach 923216.63ft
Dystans pokonany wp³aw 23286.26ft
Dystans pokonany samochodem 5496736.00ft
Dystans pokonany rowerem 289233.56ft
Dystans pokonany motocyklem 2908537.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 132128.92ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 214.10ft
Dystans pokonany helikopterem 126318.76ft
Dystans pokonany samolotem 1394072.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 100536.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2723.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:41
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:42
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:16
Czas lotu 2:01
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 87
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $15 345,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 11
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $41 820,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $15 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:32
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 87
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 32
BMX Najlepszy czas 1:46
NRG-500 Najlepszy czas 2:51
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:20
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:53
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:39
Najlepsza pozycja w Vinewood 3
Najlepszy czas w Vinewood 2:51
Najlepsza pozycja w Freeway 2
Najlepszy czas w Freeway 2:39
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:21
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:05
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:04
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:24
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:59
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:28
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:03
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:14
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:18
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:13
Najlepszy czas w World War Aces 2:48
Najlepszy czas w Barnstorming 6:32
Najlepszy czas w Military Service 10:03
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:01
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:32
Najlepszy czas w Heli Hell 7:47

Get Stats Like These!