About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yeahdude
Last Updated: 11/12/05 20:05
Viewed 12065 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 91.44%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11791)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 64:01
Þaidime praëjusios dienos 262 dienos
Þaidimas iðsaugotas 414
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 12
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 22
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
129 ið 189 bandymø
68.25%
Perpurkðti grafitai 100 sur 100
100%
Nuotraukos 50 sur 50
100%
Surinktos pasagos 50 sur 50
100%
Surinktos kriauklës 50 sur 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 7.20m
paskutinis ðokiø rezultatas 2810
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 5:34
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 0
Seksualumas 0
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 85%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Capitaine
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 22
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 20.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 16.00%
Progresas su Katie 30.00%
Progresas su Millie 42.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Tueur
Pistoletas su duslintuvu Tueur
Desert Eagle Tueur
Ðratinis ðautuvas Tueur
Nupjautavamzdis Tueur
Kovinis ðautuvas Tueur
Maðininis pistoletas Tueur
SMG Tueur
AK47 Tueur
M4 Tueur
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 62
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 35
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 14
Viso nuþudyta gaujø nariø 42
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2016
Didþiausia gauja Familles de Grove Street
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $61.200,00
Mados biudþetas $9.106,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.780,00
Kirpyklø biudþetas $2.000,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $980,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $12.480,00
Maisto biudþetas $24,00
Visas apsipirkimo biudþetas $86.990,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.711.678,00
Loðimuose laimëti pinigai $11.705.400,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $6.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 35
Parduota pavogtø dalykø 60
Vagystëmis uþdirbti pinigai $21.360,00
Didþiausias vagysèiø grobis $12.500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
25250 ið 35671
70.79%
Sunaudota sprogmenø (kg) 250
Tavo nuþudyti þmonës 4449
Kitø nuþudyti þmonës 567
Nuþudyti nusikaltëliai 46
Nuþudyti gaujø nariai 1942
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4029
Sunaikinti automobiliai/motociklai 695
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 149
Pridaryta þalos uþ $2.828.477,00
Perðautos padangos 217
Ðûviai á galvà 1678
Sukelti gaisrai 412
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 593
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 314
Paisekimas 68.25%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple cascade de taré
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1877.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 744º
Rasti unikalûs ðuoliai 20 sur 70
28.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 14 sur 70
20%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 343.62m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:19
Toliausiai ant priekinio rato 61.26m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:27
Toliausiai dviem ratais 69.73m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 7:05
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2646366m
Pësèiomis nueita 269551.25m
Plaukte nuplaukta 8370.58m
Automobiliu nuvaþiuota 1092325.88m
Dviraèiu nuvaþiuota 107926.16m
Motociklu nuvaþiuota 644358.31m
Laivu nuplaukta 31894.59m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 607.69m
Sraigtasparniu nuskrista 89073.70m
Lëktuvu nuskrista 368101.84m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 30589.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 3567.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 14:35
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:41
Laikas su raketine kuprine 2:02
Skrydþiø laikas 2:02
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 10
Greitàja iðgelbëti þmonës 55
Taksi uþdirbti pinigai $20.264,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $22.675,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 147
Pereiti tiro lygiai 12 sur 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 sur 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:20
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:00
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:04
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:54
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 4:26
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:29
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:49
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:38
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 5
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:04
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:34
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:28
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:52
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:26
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:41
Geriausias laikas - Heli Hell 5:54

Get Stats Like These!