About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yeahdude
Last Updated: 11/12/05 20:05
Viewed 12087 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 91.44%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11791)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 64:01
Miniête dni w grze 262 dni
Iloœæ zapisañ gry 414
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 12
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 22
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
129 po 189 próbach
68.25%
Zamalowane tagi 100 sur 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 sur 50
100%
Zebrane podkowy 50 sur 50
100%
Zebrane ostrygi 50 sur 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 7.20m
Ostatni wynik w tañczeniu 2810
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 5:34
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 0
Seksapil 0
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 85%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Capitaine
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 22
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 20.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 16.00%
Postêp z Katie 30.00%
Postêp z Millie 42.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Tueur
Pistolet z t³umikiem Tueur
Desert Eagle Tueur
Shotgun Tueur
Sawn-off shotgun Tueur
Combat shotgun Tueur
Pistolet maszynowy Tueur
SMG Tueur
AK47 Tueur
M4 Tueur
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 62
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 35
Zabici zrekrutowani 14
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 42
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2016
Najwiêkszy gang Familles de Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $61 200,00
Kasa wydana na modê $9 106,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 780,00
Kasa wydana na fryzjera $2 000,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $980,00
Kasa wydana na tuning aut $12 480,00
Kasa wydana na jedzenie $24,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $86 990,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 711 678,00
Kasa wygrana w kasynach $11 705 400,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $6 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 35
Liczba sprzedanych ³upów 60
Kasa zarobiona na w³amaniach $21 360,00
Najwiêkszy ³up $12 500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
25250 z 35671
70.79%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 250
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4449
Ludzie zniszczeni przez innych 567
Zniszczeni kryminaliœci 46
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1942
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4029
Zniszczone pojazdy ziemne 695
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 149
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 828 477,00
Liczba przebitych kó³ 217
Liczba strza³ów w g³owê 1678
Wywo³ane po¿ary 412
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 593
Liczba straconych gwiazdek 314
EfektywnoϾ 68.25%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple cascade de taré
Najd³uszy skok 1877.00m
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 744º
Unikalne skoki znalezione 20 sur 70
28.57%
Unikalne skoki wykonane 14 sur 70
20%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 343.62m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:19
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 61.26m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:27
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 69.73m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 7:05
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2646366m
Dystans pokonany na nogach 269551.25m
Dystans pokonany wp³aw 8370.58m
Dystans pokonany samochodem 1092325.88m
Dystans pokonany rowerem 107926.16m
Dystans pokonany motocyklem 644358.31m
Dystans pokonany ³odzi¹ 31894.59m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 607.69m
Dystans pokonany helikopterem 89073.70m
Dystans pokonany samolotem 368101.84m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 30589.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 3567.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:35
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:41
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:02
Czas lotu 2:02
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 10
Ludzie uratowani w misji medyka 55
Kasa zarobiona w taksówce $20 264,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $22 675,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 147
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 sur 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 sur 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:20
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:00
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:04
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:54
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:26
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:49
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:38
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 5
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:04
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:34
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:28
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:52
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:26
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:41
Najlepszy czas w Heli Hell 5:54

Get Stats Like These!