About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yhai
Last Updated: 01/17/07 05:47
Viewed 12490 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 73.26%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6859)
Paskutinë Pereita Misija Beat Down On B Dup
Þaidimo laikas 36:10
Þaidime praëjusios dienos 147 dienos
Þaidimas iðsaugotas 224
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 1
Perdaþyti automobiliai 15
Gimnastikos salë aplankyta 35
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
101 ið 105 bandymø
96.19%
Perpurkðti grafitai 30 out of 100
30%
Nuotraukos 1 out of 50
2%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 40
Tolimiausias metimas 152.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5120
Þaidëjo statistikos
Storumas 15%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 52%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 90%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 32.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 36.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 47
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 10.53%
Priklausanèios teritorijos 6
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 9
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1622
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $600,00
Mados biudþetas $34.536,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.010,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $10,00
Visas apsipirkimo biudþetas $36.156,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7912 ið 12756
62.03%
Sunaudota sprogmenø (kg) 64
Tavo nuþudyti þmonës 2458
Kitø nuþudyti þmonës 245
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 1575
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2365
Sunaikinti automobiliai/motociklai 264
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 114
Pridaryta þalos uþ $1.858.218,00
Perðautos padangos 101
Ðûviai á galvà 1820
Sukelti gaisrai 555
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 148
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 118
Paisekimas 96.19%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 290.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 312º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3016.33ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:37
Toliausiai ant priekinio rato 242.91ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:16
Toliausiai dviem ratais 251.08ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:23
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:23
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4704111.98ft
Pësèiomis nueita 623167.81ft
Plaukte nuplaukta 10272.09ft
Automobiliu nuvaþiuota 1996817.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 155544.69ft
Motociklu nuvaþiuota 754348.88ft
Laivu nuplaukta 43987.36ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 63.44ft
Sraigtasparniu nuskrista 481550.94ft
Lëktuvu nuskrista 537206.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 79143.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 22010.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:48
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:54
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:37
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 15 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 7
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:19
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:00
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:59
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:56
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:33
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!