About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yo
Last Updated: 07/05/05 19:45
Viewed 12686 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 67.91%
Ranking kryminalny Shooter (6541)
Ostatnia Wykonana Misja Misappropriation
Czas grania 61:28
Miniête dni w grze 301 dni
Iloœæ zapisañ gry 520
Liczba odwiedzin w szpitalu 32
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 96
Przemalowania samochodów 34
Iloœæ odwiedzin na si³owni 22
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
89 po 179 próbach
49.72%
Zamalowane tagi 44 out of 100
44%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 83.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3300
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 89%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 60%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 75%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 18.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 23.00%
Postêp z Katie 13.00%
Postêp z Millie 45.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 7
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 18
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 112
Zabici zrekrutowani 47
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 236
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 536
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $587 180,00
Kasa wydana na modê $8 702,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 515,00
Kasa wydana na fryzjera $2 700,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $220,00
Kasa wydana na tuning aut $44 664,00
Kasa wydana na jedzenie $931,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $644 742,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 045 000,00
Kasa wygrana w kasynach $2 295 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $550 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $60 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
23846 z 31611
75.44%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 149
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3280
Ludzie zniszczeni przez innych 530
Zniszczeni kryminaliœci 62
Zniszczeni cz³onkowie gangów 643
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2425
Zniszczone pojazdy ziemne 563
Zniczone ³odzie 3
Zniszczone helikoptery i samoloty 95
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 269 132,00
Liczba przebitych kó³ 357
Liczba strza³ów w g³owê 1508
Wywo³ane po¿ary 3543
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 792
Liczba straconych gwiazdek 458
EfektywnoϾ 49.72%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 463.33ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 336º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 329.11ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:43
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:43
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8475777.23ft
Dystans pokonany na nogach 953884.75ft
Dystans pokonany wp³aw 16440.39ft
Dystans pokonany samochodem 3313416.00ft
Dystans pokonany rowerem 204477.78ft
Dystans pokonany motocyklem 1339856.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 87709.69ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 12888.81ft
Dystans pokonany helikopterem 251796.73ft
Dystans pokonany samolotem 2147533.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 131580.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 16193.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 20:26
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:27
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:10
Czas lotu 4:05
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $72,00
Podwiezieni pasa¿erowie 1
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 245,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $11 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 2
Pstrykniête zdjêcia 30
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 13
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:44
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:26
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:50
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!