About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yodo
Last Updated: 06/23/08 19:07
Viewed 11678 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (19660)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 49:50
Þaidime praëjusios dienos 362 dienos
Þaidimas iðsaugotas 953
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 97
Perdaþyti automobiliai 36
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 254 bandymø
57.09%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4750
Þaidëjo statistikos
Storumas 18%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 26.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 44.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas 0
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Hitman
SMG 0
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 57
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 57
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 201
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2340
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.966.680,00
Mados biudþetas $3.315,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $18.560,00
Maisto biudþetas $742,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.988.347,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.800,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.031.001,00
Loðimuose laimëti pinigai $58.534.260,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $35.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 15
Parduota pavogtø dalykø 38
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.160,00
Didþiausias vagysèiø grobis $5.780,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
27519 ið 45683
60.24%
Sunaudota sprogmenø (kg) 149
Tavo nuþudyti þmonës 4328
Kitø nuþudyti þmonës 692
Nuþudyti nusikaltëliai 83
Nuþudyti gaujø nariai 2283
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3800
Sunaikinti automobiliai/motociklai 720
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 130
Pridaryta þalos uþ $3.406.191,00
Perðautos padangos 218
Ðûviai á galvà 1231
Sukelti gaisrai 1562
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 584
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 351
Paisekimas 57.09%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 659º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 797.08ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 215.24ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 207.50ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:31
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:51
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9331102.41ft
Pësèiomis nueita 738949.88ft
Plaukte nuplaukta 28895.89ft
Automobiliu nuvaþiuota 4735439.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 274930.06ft
Motociklu nuvaþiuota 1942950.00ft
Laivu nuplaukta 49281.32ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2815.07ft
Sraigtasparniu nuskrista 342801.06ft
Lëktuvu nuskrista 1056839.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 158200.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 21:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:51
Skrydþiø laikas 2:03
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 153
Taksi uþdirbti pinigai $7.847,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $27.525,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.100,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 17:20
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 118
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 33
BMX geriausias laikas 2:57
NRG-500 geriausias laikas 2:21
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:36
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:24
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:49
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:53
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:44
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:18
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:48
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:52
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:51
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:41
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:07
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:41
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:58
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:23
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:00
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:15
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:36
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:11
Geriausias laikas - World War Aces 2:21
Geriausias laikas - Barnstorming 5:21
Geriausias laikas - Military Service 4:38
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:51
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:00
Geriausias laikas - Heli Hell 6:24

Get Stats Like These!