About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yodo
Last Updated: 06/23/08 19:07
Viewed 11697 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (19660)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 49:50
Miniête dni w grze 362 dni
Iloœæ zapisañ gry 953
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 97
Przemalowania samochodów 36
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 254 próbach
57.09%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4750
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 18%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 5
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 26.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 44.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun 0
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Hitman
SMG 0
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 57
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 201
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2340
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 966 680,00
Kasa wydana na modê $3 315,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $100,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $18 560,00
Kasa wydana na jedzenie $742,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 988 347,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10 031 001,00
Kasa wygrana w kasynach $58 534 260,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $35 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 15
Liczba sprzedanych ³upów 38
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 160,00
Najwiêkszy ³up $5 780,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
27519 z 45683
60.24%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 149
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4328
Ludzie zniszczeni przez innych 692
Zniszczeni kryminaliœci 83
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2283
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3800
Zniszczone pojazdy ziemne 720
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 130
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 406 191,00
Liczba przebitych kó³ 218
Liczba strza³ów w g³owê 1231
Wywo³ane po¿ary 1562
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 584
Liczba straconych gwiazdek 351
EfektywnoϾ 57.09%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 659º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 797.08ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 215.24ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 207.50ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:31
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:51
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9331102.41ft
Dystans pokonany na nogach 738949.88ft
Dystans pokonany wp³aw 28895.89ft
Dystans pokonany samochodem 4735439.50ft
Dystans pokonany rowerem 274930.06ft
Dystans pokonany motocyklem 1942950.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 49281.32ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2815.07ft
Dystans pokonany helikopterem 342801.06ft
Dystans pokonany samolotem 1056839.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 158200.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 21:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:51
Czas lotu 2:03
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 153
Kasa zarobiona w taksówce $7 847,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $27 525,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 17:20
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 118
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 2:57
NRG-500 Najlepszy czas 2:21
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:36
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:24
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:49
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:53
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:44
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:18
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:48
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:52
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:51
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:41
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:07
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:58
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:23
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:00
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:15
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:36
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:11
Najlepszy czas w World War Aces 2:21
Najlepszy czas w Barnstorming 5:21
Najlepszy czas w Military Service 4:38
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:51
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:00
Najlepszy czas w Heli Hell 6:24

Get Stats Like These!