About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yooli
Last Updated: 06/07/08 22:00
Viewed 12093 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.47%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11094)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 78:31
Þaidime praëjusios dienos 360 dienos
Þaidimas iðsaugotas 650
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 37
Perdaþyti automobiliai 33
Gimnastikos salë aplankyta 30
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
143 ið 306 bandymø
46.73%
Perpurkðti grafitai 100 de 100
100%
Nuotraukos 50 de 50
100%
Surinktos pasagos 50 de 50
100%
Surinktos kriauklës 50 de 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys -1073741824kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4940
Þaidëjo statistikos
Storumas 29%
Iðtvermë 100%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 48%
Raumenys 73%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 23
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 22
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 50.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Asesino Profesional
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Asesino Profesional
Ðratinis ðautuvas Asesino Profesional
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 58
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 15
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 15
Viso nuþudyta gaujø nariø 88
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2047
Didþiausia gauja Families de Grove Street
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $132.540,00
Mados biudþetas $1.625,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.080,00
Kirpyklø biudþetas $1.800,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $4.224,00
Maisto biudþetas $74,00
Visas apsipirkimo biudþetas $142.043,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $5.000,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 14
Parduota pavogtø dalykø 50
Vagystëmis uþdirbti pinigai $15.120,00
Didþiausias vagysèiø grobis $5.780,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
31554 ið 43753
72.12%
Sunaudota sprogmenø (kg) 407
Tavo nuþudyti þmonës 4581
Kitø nuþudyti þmonës 664
Nuþudyti nusikaltëliai 255
Nuþudyti gaujø nariai 1987
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4080
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1221
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 147
Pridaryta þalos uþ $5.339.833,00
Perðautos padangos 296
Ðûviai á galvà 1091
Sukelti gaisrai 1759
Policija
policijos kyðiai 12
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 663
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 459
Paisekimas 46.73%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial doble
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 993.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 76
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 506º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 de 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 de 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 140.76m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 92.11m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:09
Toliausiai dviem ratais 42.49m
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:48
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:48
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3197977.59m
Pësèiomis nueita 274466.94m
Plaukte nuplaukta 9084.61m
Automobiliu nuvaþiuota 1583029.75m
Dviraèiu nuvaþiuota 85994.51m
Motociklu nuvaþiuota 592625.75m
Laivu nuplaukta 48990.73m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 149479.86m
Lëktuvu nuskrista 417493.44m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 35702.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 1110.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 15:50
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:49
Laikas su raketine kuprine 2:12
Skrydþiø laikas 3:13
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 19
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 162
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 110
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 103
Taksi uþdirbti pinigai $13.934,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.705,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $23.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 de 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 26:10
Pristatyti siuntiniai 108
Padarytos nuotraukos 105
Pereiti tiro lygiai 12 de 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 de 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 2:32
NRG-500 geriausias laikas 2:32
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:42
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 6:24
Geriausias rato laikas - dirt track 0:56
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:08
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:06
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:50
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:39
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:50
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:36
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:16
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:08
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:41
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 3:04
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 8:23
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:32
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:24
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:24
Geriausias laikas - World War Aces 2:48
Geriausias laikas - Barnstorming 5:45
Geriausias laikas - Military Service 14:09
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:43
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:39
Geriausias laikas - Heli Hell 9:20

Get Stats Like These!