About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yooli
Last Updated: 06/07/08 22:00
Viewed 12145 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11094)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 78:31
Miniête dni w grze 360 dni
Iloœæ zapisañ gry 650
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 37
Przemalowania samochodów 33
Iloœæ odwiedzin na si³owni 30
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
143 po 306 próbach
46.73%
Zamalowane tagi 100 de 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 de 50
100%
Zebrane podkowy 50 de 50
100%
Zebrane ostrygi 50 de 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach -1073741824kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4940
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 29%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 48%
Musku³y 73%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 1%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 23
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 22
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 50.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Asesino Profesional
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Asesino Profesional
Shotgun Asesino Profesional
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 58
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 15
Zabici zrekrutowani 15
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 88
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2047
Najwiêkszy gang Families de Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $132 540,00
Kasa wydana na modê $1 625,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 080,00
Kasa wydana na fryzjera $1 800,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $4 224,00
Kasa wydana na jedzenie $74,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $142 043,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 000,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $5 000,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 14
Liczba sprzedanych ³upów 50
Kasa zarobiona na w³amaniach $15 120,00
Najwiêkszy ³up $5 780,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
31554 z 43753
72.12%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 407
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4581
Ludzie zniszczeni przez innych 664
Zniszczeni kryminaliœci 255
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1987
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4080
Zniszczone pojazdy ziemne 1221
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 147
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 339 833,00
Liczba przebitych kó³ 296
Liczba strza³ów w g³owê 1091
Wywo³ane po¿ary 1759
Policja
Iloœæ ³apówek 12
Liczba zdobytych gwiazdek 663
Liczba straconych gwiazdek 459
EfektywnoϾ 46.73%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial doble
Najd³uszy skok 993.00m
Najwy¿szy skok 76
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 506º
Unikalne skoki znalezione 6 de 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 de 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 140.76m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 92.11m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 42.49m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:48
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:48
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3197977.59m
Dystans pokonany na nogach 274466.94m
Dystans pokonany wp³aw 9084.61m
Dystans pokonany samochodem 1583029.75m
Dystans pokonany rowerem 85994.51m
Dystans pokonany motocyklem 592625.75m
Dystans pokonany ³odzi¹ 48990.73m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 149479.86m
Dystans pokonany samolotem 417493.44m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 35702.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 1110.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 15:50
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:49
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:12
Czas lotu 3:13
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 19
Kryminaliœci zabici w Vigilante 162
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 110
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 103
Kasa zarobiona w taksówce $13 934,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 705,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $23 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 de 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 26:10
Dostarczone paczki 108
Pstrykniête zdjêcia 105
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 de 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 de 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 2:32
NRG-500 Najlepszy czas 2:32
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:42
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 6:24
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:56
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:08
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:06
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:50
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:39
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:50
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:36
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:16
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:12
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:08
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:41
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 3:04
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 8:23
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:32
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:24
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:30
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:24
Najlepszy czas w World War Aces 2:48
Najlepszy czas w Barnstorming 5:45
Najlepszy czas w Military Service 14:09
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:43
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:39
Najlepszy czas w Heli Hell 9:20

Get Stats Like These!