About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: yop
Last Updated: 07/11/05 22:55
Viewed 13319 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 69.52%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6308)
Paskutinë Pereita Misija Dam And Blast
Þaidimo laikas 25:01
Þaidime praëjusios dienos 100 dienos
Þaidimas iðsaugotas 151
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 24
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
91 ið 109 bandymø
83.49%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3710
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 71%
Pagarba 42%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 46%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 39%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 75%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 18.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 14
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 4
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 122
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $71.180,00
Mados biudþetas $26.405,00
Tatuiruoèiø biudþetas $250,00
Kirpyklø biudþetas $1.000,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.220,00
Maisto biudþetas $193,00
Visas apsipirkimo biudþetas $106.998,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $939.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $284.233,00
Loðimuose laimëti pinigai $3.119.350,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.200.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5716 ið 9364
61.04%
Sunaudota sprogmenø (kg) 86
Tavo nuþudyti þmonës 1009
Kitø nuþudyti þmonës 170
Nuþudyti nusikaltëliai 10
Nuþudyti gaujø nariai 102
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 879
Sunaikinti automobiliai/motociklai 148
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 110
Pridaryta þalos uþ $1.197.092,00
Perðautos padangos 68
Ðûviai á galvà 362
Sukelti gaisrai 250
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 188
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 135
Paisekimas 83.49%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 263.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 10
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 344º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 238.95ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 146.17ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:03
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:03
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3507120.3ft
Pësèiomis nueita 321082.06ft
Plaukte nuplaukta 5755.64ft
Automobiliu nuvaþiuota 1834938.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 194494.36ft
Motociklu nuvaþiuota 605804.19ft
Laivu nuplaukta 41848.99ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 46295.18ft
Lëktuvu nuskrista 422961.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 33940.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:43
Laikas su raketine kuprine 0:36
Skrydþiø laikas 0:39
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 166
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 7
Greitàja iðgelbëti þmonës 28
Taksi uþdirbti pinigai $73,00
Nuveþti keleiviai 4
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 12
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 7
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:37
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:09
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!