About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: youthenergy
Last Updated: 08/15/05 15:10
Viewed 12773 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 81.82%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9134)
Ostatnia Wykonana Misja Barnstorming
Czas grania 69:32
Miniête dni w grze 232 dni
Iloœæ zapisañ gry 157
Liczba odwiedzin w szpitalu 34
Razy utopiony 0
Szczêœcie 140
Liczba zjedzonych posi³ków 60
Przemalowania samochodów 39
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
121 po 233 próbach
51.93%
Zamalowane tagi 29 out of 100
29%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 7 out of 50
14%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5750
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 10%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 50%
Seksapil 37%
Musku³y 90%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 1%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 34
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 12
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 39.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 43
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 76.36%
Utrzymane terytoria 42
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 42
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 272
Zabici zrekrutowani 98
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 143
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1763
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $327 100,00
Kasa wydana na modê $17 268,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 064,00
Kasa wydana na fryzjera $1 200,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $39 192,00
Kasa wydana na jedzenie $278,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $383 252,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $904 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $8 073,00
Kasa wygrana w kasynach $3 777,00
Kasa przegrana w kasynach $4 296,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $102,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $120,00
Iloœc zrabowanych domów 18
Liczba sprzedanych ³upów 36
Kasa zarobiona na w³amaniach $6 960,00
Najwiêkszy ³up $2 420,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
20095 z 29235
68.74%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 160
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3629
Ludzie zniszczeni przez innych 794
Zniszczeni kryminaliœci 102
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1646
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2754
Zniszczone pojazdy ziemne 885
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 158
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 635 357,00
Liczba przebitych kó³ 301
Liczba strza³ów w g³owê 1694
Wywo³ane po¿ary 875
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 437
Liczba straconych gwiazdek 307
EfektywnoϾ 51.93%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 263.33ft
Najwy¿szy skok 12
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 357º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1379.45ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 108.20ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 516611936.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:24
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:24
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10514596.18ft
Dystans pokonany na nogach 742506.94ft
Dystans pokonany wp³aw 21012.42ft
Dystans pokonany samochodem 4554108.00ft
Dystans pokonany rowerem 290072.97ft
Dystans pokonany motocyklem 2982226.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 115917.33ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 665745.06ft
Dystans pokonany samolotem 1059993.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 80046.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2966.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:54
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:47
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:17
Czas lotu 3:10
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 6
Kryminaliœci zabici w Vigilante 25
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 285
Najwy¿szy poziom jako medyk 7
Ludzie uratowani w misji medyka 34
Kasa zarobiona w taksówce $25,00
Podwiezieni pasa¿erowie 1
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 6
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $16 140,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 7
Kasa zarobiona jako alfons $17 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 7 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 3
Pstrykniête zdjêcia 10
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 12
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:36
Najlepsza pozycja w dirt track 12
Najlepszy czas w dirt track 7:44
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:57
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 5
Najlepszy czas w Little Loop 1:03
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:47
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:37
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:25
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:48
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:28
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 5
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:06
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:25
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:20
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:14
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 2
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:35
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:41
Najlepszy czas w Barnstorming 6:06
Najlepszy czas w Military Service 7:36
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:00
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:21
Najlepszy czas w Heli Hell 6:44

Get Stats Like These!